• No products in the cart.

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Privaatsuspoliitika eesmärk – esitada füüsilisele isikule informatsiooni (andmete subjektile) andmete töötlemise eesmärkide, mahu, kaitse ning turvalisuse kohta. Samuti, esitada muud informatsiooni andmete töötlemise kohta.

Isikuandmed

Isikuandmeteks loetakse igasugust teavet, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga.

Privaatsuspoliitika rakendamine

KONIGOR OÜ privaatsuspoliitikat kohaldatakse isikuandmete töötlemisel vaatamata sellele, missugusel kujul esitab füüsiline isik oma andmed (või esitab kolmas isik kooskõlas seadustega/volitusega/nõusolekuga füüsilise isiku andmed): paberil, elektroonilisel kujul,
KONIGOR OÜ kodulehel, internetipoes, poes jne.

Põhiteave

Isikuandmete töötlemise eesmärk: kauba ostu või teenuste lepingu sõlmimine, kauba tarne, arvelduste haldamine, garantiikohustuste täitmine.

Järelevalve: KONIGOR OÜ, reg. nr. 12260640

Juriidiline aadress: Harjumaa, Viimsi vald, Heki tee 4-26, 74001

Õiguslik põhjendus: KONIGOR OÜ äritegevus

Andmete saajad: kontroller, kontrolleri operaator ning kompetentsed (õiguslikud) riigiasutused, partnerid ning organisatsioonid (volitatud teenusepakkujad), teenusepakkujad, organisatsioonid, andmebaaside haldajad, pilveteenuse pakkujad, raamatupidamisteenuse pakkujad. Samuti juristide büroo, advokaadid, operaatorid jne.

Andmekaitse spetsialist: info@phytowall.eu

Isikuandmete töötlemine ning õiguslik põhjendus

Isikuandmete töötlemist teostatakse antud konfidentsiaalsuspoliitika eesmärkide täitmiseks, sealhulgas ka KONIGOR OÜ legitiimsete huvide (äritegevus) täitmiseks, eraisikute isikuandmete omamise, töötlemise, säilitamise ning üleandmise normatiivaktide nõudmiste täitmiseks. Samuti tarbijate õigusi reguleerivate normatiivaktide järgimiseks.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg sõltub reglementeeritud normatiivaktis sätestatud korrast või lepingus märgitud tähtajast või siis KONIGOR OÜ poolt reglementeeritud tähtajast. Isikuandmeid ei säilitata kauem kui seda nõuab õigusaktidest tulenevate nõuete järgimine arvestades samal ajal KONIGOR OÜ äritegevuse huvisid. Õigusaktides märgitud tähiseni jõudmisel kustutatakse isikuandmed.

Isikuandmete turvaliseks säilitamiseks ning töötlemiseks kasutatakse spetsialiseeritud ning turvalisi programme kasutades selleks viirusetõrjeprogramme (“tulemüürid”) ning teisi tehnilisi lahendusi. Juurdepääs isikuandmetele on kaitstud juurdepääsusüsteemidega ning eriprogrammidega.

Isikuandmete säilitamine

Isikuandmeid ei edastata kolmandatele riikidele (riigid, mis ei kuulu Euroopa Liitu ja/või Euroopa Majanduspiirkonda). Isikuandmeid võib edastada KONIGOR OÜ partneritele (sealhulgas volitatud teenusepakkujatest ettevõtetele), organisatsioonidele, teenuseid pakkuvatele (operaatoritele) ning volitatud juriidilistele ning füüsilistele isikutele (juristid, advokaadid). Andmete üleandmine toimub turvaliselt kasutades kaitstud programme ning tehnoloogiaid. Edastatud isikuandmete maht ei ole suurem kui on vajalik KONIGOR OÜ õiguslike ning äritegevuse huvide täitmiseks.

Turunduspakkumised ning reklaamimaterjalide saatmine

Turunduspakkumisi saadetakse adressaatidele / füüsilistele isikutele, kes on andnud nõusoleku KONIGOR OÜ pakkumiste saamiseks (reklaamimaterjalid). Reklaamimaterjalidest loobumise kohta leiate info reklaami puudutavast e-kirjast. Samuti saab reklaamimaterjalidest loobuda saates e-kiri aadressile info@phytowall.eu.

Juurdepääs isikuandmetele

Füüsiline isik saab oma isikuandmetele ligi kirjaliku avalduse alusel järgides isikuandmeid reguleerivaid õigusnorme ning järgides avalduse vastuvõtmise ning läbivaatamise õigusnorme, saates avaldus e-posti teel: info@phytowall.eu.

Avaldust esitades on füüsiline isik kohustatud ennast identifitseerima nõutavas mahus kinnitamaks KONIGOR OÜ-le, et isik küsib just enda kohta andmeid (isik küsib enda andmeid). Ainult sellisel juhul väljastab KONIGOR OÜ isikule kõik olemasolevad andmed ning muud seaduse poolt ettenähtud informatsiooni.

Õigus nõusolek tühistada

Füüsilisel isikul on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Keeldumissoov esitatakse isikuandmete töötlemise nõusoleku andmisega samal viisil.

Igal juhul võib füüsiline isik saata isikuandmete töötlemise nõusolekust keeldumise KONIGOR OÜ
e-maili teel: info@phytowall.eu. Keeldumine ei mõjuta enne keeldumist teostatud isikuandmete töötlemist. Samuti ei muuda ega peata keeldumine isikuandmete töötlemist, mida teostati kooskõlas jah/või tuginedes õigusnormidele (regulatsioonid, seadused, reeglid).

Küpsised

Küpsiste kohta käiv informatsioon on kättesaadav siin.

Telefonivestluste salvestamine

Hoiatame, et KONIGOR OÜ-l on õigus kõik kõned salvestada teenuse kvaliteedi kontrolli eesmärgil.

Lõplik informatsioon

KONIGOR OÜ-l on õigus muuta konfidentsiaalsuspoliitikat teavitades sellest füüsilist isikut (andmete subjekte).

Antud jaotise rubriike tuleks tõlgendada kui ainult teabe liikumise hõlbustamiseks. Andmete subjekt (füüsiline isik), kelle arvates on rikutud tema õigusi isikuandmete töötlemise suhtes, on õigus pöörduda KONIGOR OÜ või Andmekaitse Inspektsiooni poole.